Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkrafts Lavutslippsscenario

17 Aug, 2016

Under Arendalsuka presenterte Statkraft for første gang sitt globale lavutslippsscenario.

Statkrafts Lavutslippsscenario ser på global energimiks og utslipp av klimagasser i fremtiden. Et premiss for rapporten er at de internasjonale teknologitrendene vi nå ser, fortsetter å vinne momentum og at klimapolitikken forsterkes.

Lavutslippsscenariet illustrerer et optimistisk, men likevel realistisk fremtidsbilde for teknologiutvikling og klimagassutslipp fra energisektoren.

For å treffe best mulige beslutninger overvåker og analyserer Statkraft kontinuerlig globale og regionale drivkrefter i energimarkedene. Vi er nå trolig i en overgangsfase for verdens energisystemer. For bedre å fange inn usikkerheten lager Statkraft flere scenarier.

Lavutslippsscenariet bygger på Statkrafts egne landanalyser og dybdestudier av flere eksterne kilder. Dette scenariet er ett av flere Statkraft bygger sine investeringsbeslutninger på.

Statkrafts Lavutslippsscenario ble presentert som en del av Arendalsuka på et seminar som fant sted på Clarion Hotel Tyholmen 17. august 2016.

Kontakt oss