Jump to content Jump to navigation Jump to search

Strøm er viktig for klimaet

13 Jan, 2011

- Utbygging og utnyttelse av strøm produsert fra fornybare energikilder er et av de viktigste tiltakene for å få ned klimautslippene, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen. I dag deltar han på klimakonferansen ZERO11.

(Oslo, november 2011) Strøm fra fornybare kilder som vann, vind og bioenergi er blant de mest klimavennlige måtene å utnytte energi. Derfor bør mer av energien vi bruker til blant annet transport og industri komme fra fornybare kilder via strømnettet.

Kraftig økning innen fornybar energi

Med det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet som skal komme over nyttår vil utbyggingen av fornybar energi øke kraftig. Målet er at 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon skal være på plass i de to landene innen utgangen av 2020.

- Vi må sørge for at den økte produksjonen av fornybar energi i størst mulig grad erstatter fossil energi og reduserer utslippene av klimagasser. Det kan gjøres ved å øke andelen elektriske biler og minske andelen av fossil energi i industrien og offentlig sektor, sier Rynning-Tønnesen.

Potensialet er stort

26,4 TWh fornybar energi gir tilnærmet ingen utslipp av klimagasser. Til sammenligning slipper moderne kullkraftverk i dag ut nærmere 30 millioner tonn CO2 ved tilsvarende kraftproduksjon. Det tilsvarer halvparten av dagens totale CO2-utslipp i Norge.

- Vi ser frem til at de grønne sertifikatene kommer på plass, og at andre rammebetingelser også legger til rette for et skifte fra mindre fossil til mer fornybar energi. Det er et fantastisk potensial, sier Rynning-Tønnesen.

Christian Rynning-Tønnesen deltar i dag på klimakonferansen ZERO 11, der han blant annet skal møte Arnold Schwarzenegger for å diskutere fornybar energi i klimasammenheng. Statkraft er en av hovedsponsorene for konferansen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

Kontakt oss