Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Karbonfangst: Slik kan avfallsforbrenning bli klimanøytral

Brenning av restavfall gir verdifull energi til oppvarming, men fører også til utslipp av klimagasser. Statkraft ønsker å fange CO2 fra sitt forbrenningsanlegg i Trondheim og lagre det under havbunnen i Nordsjøen.

Bjørn Hølaas
Bjørn Hølaas
Direktør CCS

Bjørn Hølaas er direktør for CC i Statkraft Varmes og leder arbeidet med å realisere fangst og lagring av karbonutslipp fra forbrenningen av restavfall ved Heimdal varmeanlegg i Trondheim.

Industrielle prosesser som sementproduksjon og brenning av restavfall i fjernvarmeanlegg vil føre med seg utslipp av klimagasser. For disse prosessene er fangst og lagring av CO2 – gjerne forkortet til CCS (carbon capture and storage) – eneste mulighet for å kutte utslippene.

Norge har flere store utslippskilder der karbonfangst og -lagring er en aktuell løsning. Statkrafts produksjon av fjernvarme i Heimdal varmesentral i Trondheim er en av dem.

.

Heimdal varmesentral i Trondheim
Nye Heimdal varmesentral ble satt i drift i Trondheim i 2007. (Foto: Mikal Sveen)

God ressursutnyttelse

Å brenne avfall som ikke har annen bruksverdi, er den beste måten å sluttbehandle det på. I Trondheim dekkes en tredjedel av byens varmebehov med fjernvarme som er produsert av blant annet overskuddsenergi fra forbrenning av restavfall. Men avfallsforbrenningen gir også utslipp av CO2.

Heimdal varmesentral har et samlet utslipp på om lag 220.000 tonn CO2 i året fra forbrenning av det som kan deles inn i biogent og fossilt avfall.

Utslipp fra forbrenning av biogent avfall som matavfall, papir, tre og flis inngår i et naturlig karbonkretsløp. Utslipp fra forbrenning av avfall med fossil opprinnelse, som plast og syntetiske tekstiler, har ikke noe slikt naturlig kretsløp og må fjernes. På Heimdal er rundt en tredjedel av utslippet fossilt CO2.

– Vårt varmeanlegg står for 25 prosent av de fossile CO2-utslippene i Trondheim. Målet er å bli kvitt dette gjennom karnonfangst og -lagring. Ambisjonen er at Statkrafts fjernvarmevirksomhet skal være klimanøytral innen 2040, sier lederen av CCS-prosjektet i Statkraft Varme, Bjørn Hølaas.

Fra innsiden av Heimdal varmesentral
Sted: Heimdal, Trondheim
Foto: Mikal Sveen

Statkraft Varme

Statkraft Varme har utnyttet overskuddsenergi til å levere fjernvarme og kjøling siden 1982 og har 130 ansatte i Norge og Sverige. Selskapet produserer årlig over 1 TWh fjernvarme, like mye som 140.000 leiligheter bruker på oppvarming i et normalår.

Lær mer om Statkraft Varme

Opens in new tab or window

Hvordan gjøres det?

I et avfallsforbrenningsanlegg er klimagassene blandet med røyken som stiger opp fra pipen.

– Vi planlegger å bruke den teknologien for fangst av CO2 fra røykgass som både er mest effektiv og mest utprøvd, nemlig aminteknologien, forteller Hølaas.

Teknologien bruker kjemikalier som binder seg til CO2-en som finnes i røykgassen, slik at røyken som slipper ut gjennom pipen, er uten CO2. Når karbonet er fanget, kan det kjøles ned og settes under trykk før det kan fraktes bort i væskeform.

– Det er denne metoden som skal brukes ved Norcems sementfabrikk i Brevik og ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, påpeker Hølaas..

Graf som viser karbonfangst og lagring

Arealkrevende fangstanlegg og lang transport, men evig lagring

Et karbonfangstanlegg krever mye plass, noe som er en utfordring på en eksisterende industritomt. Mulighetsstudien som Statkraft har gjennomført, viser at det ikke er plass til et karbonfangstanlegg inne på den eksisterende tomten til Heimdal varmesentral, slik at man er avhengig av å bruke tilgrensende arealer.

– Foreløpige beregninger viser et arealbehov på om lag 7000 kvadratmeter. Vi er imidlertid i god dialog med Trondheim kommune for å finne nødvendig areal til å kunne realisere prosjektet, sier Hølaas.

Når klimagassen er fjernet fra røykgassen, vil den bli transportert flytende og trykksatt i tankbiler fra karbonfangstanlegget til et mellomlager.

– Planen er å kjøre gassen 36 kilometer til et mellomlager på Orkanger. Vi anslår at det vil bli kjørt 21 biler i døgnet, hver med 30 tonn CO2, sier Hølaas.

Fra havnen på Orkanger vil karbongassen bli skipet til en mottaksterminal på Øygarden utenfor Bergen. Derfra vil den gå i rørledning ut i Nordsjøen og bli pumpet ned i porøse bergarter på over 2500 meters dyp. Tettere bergarter over lageret sørger for at gassen ikke lekker ut og havner i atmosfæren.

Kart som viser fraktrute for karbonfangst

Prisen vil gå ned

Det er flere grunner til at karbonfangst og -lagring ikke for lengst er tatt i bruk i stor skala. De største hindringene er de store kostnadene i tillegg til teknologiske utfordringer. 

– Våre foreløpige beregninger viser at de samlede kostnadene for fangst, transport, mellomlagring og permanent lagring være 2500-3000 kroner per tonn CO2. Denne prisen forventer vi vil gå ned etter hvert. Med en forventet kvotepris for fossile utslipp på 2000 kroner per tonn CO2 i Norge i 2030, og inntekter fra biologiske kvoter, vil det etter hvert kunne bli lønnsomt, sier Hølaas.

Han understreker imidlertid at CCS-prosjektet på Heimdal vil trenge offentlig finansiering, hvis det skal kunne realiseres innen 2030. Planen er å gjennomføre en konseptstudie frem mot høsten 2024, med vurdering av blant annet tilgang til areal, reguleringer, utslippstillatelser, endelig konsept for fangst, transport, mellomlager og permanent lager.

– Gitt positive svar fra konseptstudien vil vi fortsette utviklingen og modningen av prosjektet frem mot endelig investeringsbeslutning sommeren 2027, sier Hølaas..

Barn som leker
Statkrafts varmesentral på Heimdal i Trondheim sørger for fjernvarme til store deler av byens boliger, institusjoner og bedrifter. Trondheim har hatt fjernvarme helt siden 1982, og fjernvarme dekker om lag en tredjedel av byens oppvarmingsbehov. (Foto: Kimm Saatvedt)
"Ambisjonen er at Statkrafts fjernvarmevirksomhet skal være klimanøytral innen 2040."
Bjørn Hølaas
Leder av Statkraft Varmes prosjekt for karbonfangst og -lagring ved Heimdal varmesentral i Trondheim


Litt mer om fjernvarme