Vilkårsrevisjon av Selbusjøen

07 mar., 2014

Fredag 7. mars ble det i statsråd fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området.

Det er gitt pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren og slipp av minstevannføring i Hyttfossen nedstrøms Selbusjøen, også det om sommeren.

I Dragstsjøen er det pålagt restriksjoner om magasinering store deler av året av hensyn til landskapet. Det er også fastsatt et midlertidig pålegg om slipp av minstevannføring i Dragstelva av hensyn til den sårbare arten elvemusling. Statkraft er tilfreds med at vilkårsrevisjonen for Selbusjøen og andre sjøer i området nå er sluttført.

Vi oppfatter resultatet som et godt kompromiss, der det er rimelig god balanse mellom hensynet til miljø og landskap, og hensynet til framtidig kraftproduksjon i området, som bare i liten grad blir redusert som følge av de nye vilkårene. Statkraft vil gå grundig gjennom de nye vilkårene, og ser i dag bare noen små utfordringer knyttet til pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren og en økt flomfare som en følge av det.