Forsker for fremtiden

30 apr., 2014

Hvor i Norge kommer storflommen? Hva skjer hvis isbreene i Himalaya smelter? Lønner det seg å bygge vannkraftverk i Tyrkia? Slike spørsmål søker FoU-programleder Uta Gjertsen å finne svar på.

- Klimaendringer har konsekvenser for alle forretningsområder i Statkraft, ikke bare vannkraft, men også vindkraft og energi fra biomasse, sier Uta Gjertsen, leder av forskningsprogrammet Concequences of Climate Change som ble startet i fjor.

Det er i energisektorens egen interesse å planlegge hvordan man kan møte klimautfordringene. Å vite at det blir «villere og våtere» er ikke nok, det trengs eksakt kunnskap om hva slags endringer vi kan vente oss, fra landsdel til landsdel i Norge og i andre land der Statkraft har interesser, eller vurderer å etablere seg.

Overføre kunnskap

- Dette forskningsprogrammet skal samle og koordinere hele konsernets klimaforskning, ikke bare gjennom å fremskaffe ny kunnskap, men også ved å samle og ta vare på all den forskningen som har foregått hittil. Ikke minst innen nordisk vannkraft har man gjort mye, og tanken er at vi trenger denne kompetansen også i nye land vi etablerer oss i, sier Gjertsen.

Forskningsprogrammets resultater vil utgjøre et grunnlag for investeringsbeslutninger, energistyring, samt drift og vedlikehold. 

Endringer kommer 

Det er liten tvil om at vannkraft i Norden og de baltiske landene vil bli kraftig påvirket av klimaendringene, konkluderer en fersk undersøkelse Statkraft har deltatt i, og som Nordisk Råd har finansiert. 

- Norge har lenge hatt et stabilt klima som har gjort det mulig å benytte lange tidsserier av data i planleggingen, men nå ser vi at fortiden ikke lenger kan gi noen god pekepinn om hva som vil skje i fremtiden, sier Gjertsen.

Svartisen

Krevende fremtid 

Statkrafts mål er å vokse internasjonalt, men i deler av verden som ikke har de samme presise målinger og meteorologiske og hydrologiske data som vi har, er det enda vanskeligere å spå om fremtiden. 

- Nye globale klimafremskrivninger viser for eksempel at det blir tørrere i middelhavslandene, og dette må vi ta med i vurderingen av hvor lønnsomt det er å bygge ut vannkraft i områder som kanskje vil trenge vannet til andre ting. Enda vanskeligere er det å forutse konsekvenser for vindkraft, sier Uta Gjertsen. 

Påvirker lønnsomhet 

Klima skaper ikke minst ekstra hodebry for de som beregner lønnsomheten i nye prosjekter. 

- I et endret klima kan det for eksempel lønne seg å satse på vannmagasiner fremfor å utnytte vann som renner i elver. Klimaendringene vil også få betydning for vedlikehold og renovering av eksisterende anlegg. Mange ble bygget i en tid da global oppvarming ikke var noe tema, og det er viktig å finne ut hva det er nødvendig å gjøre for å sikre disse. 

Internasjonalt deltar Statkraft og SN Power blant annet i et forskningsprosjekt i India, ledet av Bjerknessenteret i Bergen. Utfordringene i området er enorme, med mye flom, et monsunmønster som er i endring og ikke minst isbreene i Himalaya som trues av nedsmelting.