Kulturhistoriske dammer

13 jan., 2012

Dammene i vassdragene våre er ikke bare viktige for kraftforsyningen, de har også kulturhistorisk verdi. Vessingsjødammen i Sør-Trøndelag er blant dammene NVE vil presentere gjennom prosjektet Dammer som kulturminner.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har de siste årene gjennomført flere prosjekter for å bidra til at kulturminner i vassdrags- og energisektoren blir bedre kjent. En bok om dammer som kulturminner skal etter planen utgis i 2013. Tidligere er det kommet bøker om kulturminnene i norsk kraftproduksjon, innen flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak i vassdrag og innen kraftoverføring.

Skal gi økt kunnskap om dammene

Målet for prosjektet er i følge NVE å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis og som inneholder både sjeldne og spesielle dammer og et representativt utvalg av vanlige dammer.  Prosjektet vil gi økt kunnskap om dammer i Norge, og bidra til økt bevissthet om, og formidling av, dammers kulturhistoriske verdier. Det vil utgjøre et bidrag til bevaring av kulturhistorisk viktige dammer i Norge.

Dammene som er valgt ut får ikke noen formell vernestatus, men at de valgt ut angir at dammen har kulturminnefaglig høy verdi, og at disse verdier bør tas hensyn til.

Nasjonal oppmerksomhet

Vessingsjødammen ligger i Nea/Nidelv-vassdraget som går fra grenseområdet mellom Nesjøen i Norge og Sylsjø i Sverige til Trondheimsfjorden. Vassdraget har en hundre år gammel historie som kilde for kraftforsyningen til Trondheim og kommunene rundt. Vessingfoss kraftverk sto ferdig i 1971.

Vessingsjødammen har også tidligere fått oppmerksomhet nasjonalt. Høsten 1979 ble nemlig norsk ingeniørkunst markert med tre frimerker: Kylling Bru i Romsdal, Statfjord A-plattformen i Nordsjøen og Vessingsjø dam i Sør-Trøndelag.