Statkraft flyttet ål i Lagan

14 sep., 2011

Som et bidrag til bevaring av ålestammen, hjalp Statkraft 400 ål å flytte nedstrøms i Lagan i forrige uke. Selve flyttingen skjedde med tankbil fra Tiraholm til Laholm.

Verdens ålebestand er truet grunnet blant annet fiske, miljøgifter, tap av oppvekstområder i ferskvann samt vandringshindre i form av dammer og kraftverk. Ålen vandrer til Sargassohavet og gyteklar ål, kjent som blankål i Sverige, må derfor passere fra oppvekstområdene i ferskvann til havet.

Statkrafts transport av ål er en del av ”Krafttag ål”, som er et samarbeid for bevaring av ålestammen mellom svenske Fiskeriverket og seks svenske vannkraftselskap. Samarbeidet innebærer både konkrete tiltak og utviklingsmål, samt 18,5 millioner svenske kroner øremerket dette.

Tiltakene i vassdragene består av blant annet fangst og transport av ålen, før den slippes ut nedstrøms for det nederste kraftverket. Erfaringer fra tiltakene og teoretiske utviklingsprosjekter vil bidra til mer kunnskap og langsiktig kompetanse på området. Vi har også satt ut ålyngel på vestkysten. Målet er at de samlede tiltakene skal bidra til en økning på 100 000 blankål innen 2013.

Programmet administreres av Elforsk og ledet av en styringsgruppe. Du kan lese mer på www.elforsk.se.