Usikre isforhold på regulerte vann

17 feb., 2010

Regulering av vannmagasiner og vassdrag påvirker isforholdene. På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn ellers på grunn av tapping til våre kraftverk. Vi ber publikum være varsomme ved ferdsel i områder der vannene er regulert til vannkraftproduksjon.

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt områder omkring inntak og utløp av tunneler. Isen svekkes og blir utrygg i langt større områder i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet. Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier.

NVE har i samarbeid med regulantene i Norge samlet kunnskap om de farligste områdene på grunn av reguleringer i et atlas som du finner på NVEs nettsider.

Spesielle fareområder kan være markert med tausperringer eller kjegler. Vi ber publikum om å respektere disse.
Hvis du har spørsmål om et spesifikt område kan du kontakte iskontoret hos NVE.