Havørnforskning i Smøla vindpark

17 jun., 2010

(Oslo, 17. juni 2010) Det pågår omfattende forskning i Smøla vindpark for å forebygge at havørn kolliderer med vindmøller. Det er hittil i år funnet ti døde havørner i vindparken. Bestanden på Smøla er imidlertid robust og har vært økende siden vindparken ble bygget.

I fjor ble det anslått at bestanden besto av 65-70 par samt en del enkeltindivider, altså rundt 150 havørn. På landsbasis er havørnbestanden anslått til mellom 3200 og 3800 par, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet. Medregnet enkeltindivider kan det være opp mot 10 000 havørn i Norge.

– Havørnbestanden på Smøla har vært i jevn vekst siden 1997. I fjor sommer registrerte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer. Det er det høyeste antallet som har vært registrert noensinne. Fuglene hekker i liten grad i selve vindparkområdet, men reproduksjonen av havørn på Smøla totalt sett er økende, sier seniorforsker Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Siden byggetrinn to sto ferdig i 2005 er det funnet 38 døde havørn i Smøla vindpark – det vil si et gjennomsnitt på rundt seks i året.

Statkraft tar dødsfallene alvorlig og har de siste par årene bidratt med betydelige forskningsmidler for å kartlegge problemet og forsøke å begrense det, ikke minst ved bygging av fremtidige vindparker både i Norge og utlandet. Forskningsprogrammet ledes av NINA og inkluderer dessuten eksperter fra Sintef og forskningsmiljøer i Danmark og England – land som også har mange vindparker i drift.

Statkraft tar dødsfallene alvorlig og har de siste par årene bidratt med betydelige forskningsmidler for å kartlegge problemet og forsøke å begrense det, ikke minst ved bygging av fremtidige vindparker både i Norge og utlandet. Forskningsprogrammet ledes av NINA og inkluderer dessuten eksperter fra Sintef og forskningsmiljøer i Danmark og England – land som også har mange vindparker i drift.

Programmet omfatter blant annet følgende:

  • Overvåking av havørnens flymønster i vindparken ved bruk av radar og kameraer
  • Overvåking av enkeltfugl ved bruk av GPS-sendere
  • Jevnlige søk med hund i vindparken for å oppdage død fugl tidlig
  • Nøyaktig kartlegging av bestandsutviklingen på Smøla
  • Vurdering av tiltak som kan hjelpe ørnen å oppdage vindmøllene tidlig

Forskningsprogrammet løper til 2011 og har en økonomisk ramme på 22,5 millioner kroner. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd, Statkraft, Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi Norge. Resultatene skal legges frem på en internasjonal konferanse i Trondheim i mai 2011.