CO2-budsjett viktigst

08 sep., 2009

- Det er tvingende nødvendig å få på plass en global enighet om hvor mye CO2 vi kan slippe ut i atmosfæren. Hvis ikke vil vi aldri få en effektiv klimapolitikk. Det sier den kjente økonomen og klimaeksperten Ottmar Edenhofer.

Edenhofer er en av ekspertene tilknyttet FNs klimapanel som nylig besøkte Norge, og i den forbindelse ble kjent med Statkrafts virksomhet innen blant annet vannkraft og saltkraft. Han forteller at han er sikker på hva som må til for å håndtere klimakrisen.

- Det vi må gjøre så snart som mulig er å sikre en internasjonal avtale om et CO2-budsjett. Vi må bli enige om hvor mye vi kan slippe ut i atmosfæren de neste femti eller hundre årene. Så kan vi finne en måte å fordele dette budsjettet mellom verdens nasjoner, sier Edenhofer.

- Med utgangspunkt i denne fordelingsnøkkelen bør vi så bli enige om et system for handel med utslippskvoter. Det vil føre til økte priser på CO2, noe som igjen vil fremme bruk av fornybar energi og energieffektivisering, men uten de negative bieffektene.

Faren ved fornybar energi

Ottmar Edenhofer er en av lederne for arbeidsgruppe 3 i FNs klimapanel, IPCC. Denne gruppen jobber med begrensning av klimaendringer, utgiftene knyttet til det, samt forskjellige metoder for å hindre eller begrense utslipp av klimagasser. Blant temaene er bruken av fornybar energi, og farene knyttet til lavere kraftpriser.

- Uten et CO2-budsjett kommer en stigende andel av fornybare energikilder til å føre til at prisene på ikkefornybare kilder, som kull og olje, blir lavere, sier Edenhofer. De store vekstøkonomiene, som Kina og India har ikke akseptert et kvotesystem, og de kommer til å øke bruken av fossil energi.

- Dette er det største problemet, og vi må øke bevisstheten om at klimaproblemet er et offentlig problem, et kollektivt problem, et internasjonalt problem. Det kan bare løses på internasjonalt nivå.

Veien fremover

Ottmar Edenhofer tror på en todelt strategi fremover. Klimabudsjettet må på plass. Samtidig mener han det er nødvendig å fremme energieffektivisering, fornybare energikilder, karbonfangst og -lagring. Men han er langt fra sikker at det blir enighet om de nødvendige tiltakene under den viktige klimakonferansen i København i desember.

- Denne typen internasjonale forhandlinger er alltid svært vanskelige. Basert på sannsynlighetsberegning vil jeg si at sjansene for en avtale ikke er veldig gode. Men det er også klart at stadig flere innser at menneskeheten må ta ansvar for klimaendringene, og at klimaendringene faktisk er reelle. Jeg er optimist, og tror at vi vil få på plass en avtale. Noen ganger er det ikke klokt å beregne sannsynlighet.