Interessentdialog

Statkraft ønsker å kommunisere åpent og aktivt med alle som berøres av vår virksomhet. Viktige interessenter i denne dialogen er eier, folkevalgte på alle nivåer, medarbeidere, lokalbefolkning, kunder, leverandører, lokale og regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og medier.

Dialog med vertskommuner og lokalbefolkning

Statkraft legger vekt på en direkte og forutsigbar dialog med alle vertskommuner. I Norge gjennomføres årlige møter med alle vertskommuner hvor Statkraft informerer om pågående og kommende aktiviteter og det gis anledning til å diskutere temaer som er viktige for den enkelte kommune.

I utbyggingsprosjekter er det spesielt viktig med informasjon og åpenhet i en tidlig fase av prosjektet. I tråd med nasjonale konsesjonsprosesser og internasjonale retningslinjer gjennomføres folkemøter og høringer hvor det blir gitt informasjon om utbyggingsplaner og temaer som er relevante for de som berøres av prosjektet. Eksempler på slike temaer er ekspropriasjon, fremtidige jobbmuligheter og miljøpåvirkninger som prosjektet medfører.

Dialog med premissgivere og frivillige organisasjoner

Aktiv dialog med premissgivere er viktig for å synliggjøre utfordringer og påvirke rammevilkår som kan gi føringer for den videre driften og utviklingen av selskapet.

Statkraft deltar i en rekke fora, både nasjonale og internasjonale, for å diskutere og påvirke energipolitikk. Eksempler på slike fora er Energi Norge, Eurelectric, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og International Hydropower Association (IHA).

Statkraft samarbeider også med frivillige organisasjoner og har inngått samarbeidsavtaler med miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Bellona og WWF.