Nøkkeltall

Statkraft AS konsernEnhet201620152014
         
Fra resultatregnskapet        
Brutto driftsinntekter Mill. kr 50 987 53 777 52 916
Driftsresultat Mill. kr 3 086 4 497 14 221
Resultat før skatt Mill. kr 5 223 - 821 7 937
Resultat etter skatt Mill. kr - 179 - 2 369 3 892
Underliggende drift1        
Netto driftsinntekter Mill. kr 23 033 19 938 21 263
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA Mill. kr 13 863 10 852 12 793
Driftsresultat Mill. kr 10 240 7 498 9 772
Fra balansen        
Eiendeler Mill. kr 166 630 176 905 167 817
Egenkapital Mill. kr 83 519 88 340 88 059
Rentebærende gjeld Mill. kr 40 293 44 606 36 744
Fra kontantstrøm        
Netto likviditetsendring fra virksomheten Mill. kr 8 371 8 639 6 898
Likvide midler Mill. kr 7 308 9 056 12 663
Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr 13 031 15 200 14 200
Finansieringsstørrelser        
Rentebærende gjeldsgrad % 32,5 33,6 29,4
Egenkapitalandel % 50,1 49,9 52,5
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A-
Langsiktig rating - Moody’s   Baa1 Baa1 Baa1
Nøkkeltall2        
Produksjonskostnad vannkraft Øre/kWh 9,1 8,1 7,8
Produksjon, virkelig TWh 66,0 56,3 56,0
Installert kapasitet MW 18 330 17 758 17 161
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 15,1 13,1 13,5

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter
2 Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper