Nøkkeltall

Statkraft AS konsernEnhet201720162015
         
Fra resultatregnskapet        
Brutto driftsinntekter Mill. kr 68 968 50 987 53 777
Driftsresultat Mill. kr 17 041 3 086 4 497
Resultat før skatt Mill. kr 15 693 5 223 - 821
Resultat etter skatt Mill. kr 11 732 - 179 - 2 369
Underliggende drift1        
Netto driftsinntekter Mill. kr 23 296 21 875 n/a
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA Mill. kr 14 432 12 705 n/a
Driftsresultat Mill. kr 10 770 9 148 n/a
Fra balansen        
Eiendeler Mill. kr 169 183 166 630 176 905
Egenkapital Mill. kr 91 776 83 519 88 340
Rentebærende gjeld Mill. kr 39 979 40 293 44 606
Fra kontantstrøm        
Netto likviditetsendring fra virksomheten Mill. kr 8 415 8 371 8 639
Likvide midler Mill. kr 14 217 7 308 9 056
Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr 12 124 13 031 15 200
Finansieringsstørrelser        
Rentebærende gjeldsgrad % 30,3 32,5 33,6
Egenkapitalandel % 54,2 50,1 49,9
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A-
Langsiktig rating - Moody’s   Baa1 Baa1 Baa1
Nøkkeltall2        
Produksjonskostnad vannkraft Øre/kWh 9,5 9,1 8,1
Produksjon, virkelig TWh 62,6 66,0 56,3
Installert kapasitet MW 18 313 18 238 17 616
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 13,9 15,1 13,1

Statkraft har endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1 Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet
2 Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper