Vindkraft

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har tilgjengelig i dag. Statkraft har produsert vindkraft i mer enn et tiår, og utvikler vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og Storbritannia.

For å redusere utslippene av CO2 er det viktigere enn noen gang å produsere kraft fra fornybare kilder. EU har satt som mål å redusere utslippene av klimagasser med 20 prosent og øke andelen energi fra fornybare kilder med 20 prosent innen 2020. Også i Norge har vi betydelige utslipp av klimagasser, særlig fra transportsektoren, offshorevirksomheten og annen industri.

Norge har enorme vindressurser som nesten ikke er utnyttet. Satsing på vindkraft vil skape lokale, nasjonale og internasjonale arbeidsplasser og gi inntekter til fellesskapet. Fornybarnæringen i Norge sysselsetter allerede 40 000 mennesker og står for 62 milliarder av norsk verdiskaping (kilde: INTPOW). Potensialet kan være mange ganger større.

Statkraft eier og driver vindparker på land i Norge, Sverige og Storbritannia. Statkraft driver også havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av North Norfolk, England. Vindparken eies av Statoil og Statkraft i felleskap

Vi har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling på land i Norge og Sverige. I Storbritannia er vi operatører av vindparken Sheringham Shoal men planlegger ikke ytterligere investeringer i offshore vindparker.