Miljørapporter 20-29

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
20 - Restitueringsevne hos laks (Salmo salar) etter eksponering for aluminium – forsøk med parr og presmolt, gjort i Suldal 1999. .PDF
21 - Laks, ørret og vanntemperatur i Suldalslågen .PDF
22 - Effekt av fiskeutsetting i Suldalslågen .PDF
23 - Årsrapporter 2002 – Fysiske forhold .PDF
24 - Årsrapporter 2002 – Biologiske forhold .PDF
25 - Vannkvaliteten i Suldalsvassdraget med vekt på aluminium. Årsrapport for 2002. .PDF
26 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2002 .PDF
27 - Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studie av sedimentasjons-dynamikk, begroing, habitattilbud og habitatbruk hos fisk. .PDF
28 - Bonitering av oppvekst og gytemuligheter for laks og aure i Suldalslågen og 6 sidebekker .PDF
29 - Utvikling av saltvannstoleranse hos laksunger (Salmo salar) i ulike vannkvaliteter fra Suldalsvassdraget, effekter av variasjoner i pH og løst aluminium .PDF