Tokke-Vinje

Dam of Songa in Tokke Vinje

Steinfyllingsdammen på Songa er en av Norges største

Kraftverkene i Tokke-Vinjereguleringen utnytter tilsiget til vassdrag som i hovedsak ligger i kommunene Tokke og Vinje. Totalt inngår 7 kraftstasjoner i vassdraget, og den samlede årlige gjennomsnittsproduksjonen er på 4,5 TWh. Dette tilsvarende kraftforbruket til rundt 200 000 norske husstander. Kraftverkene fjernstyres og overvåkes fra driftssentralen på Dalen.

Staten ved NVE hadde fallrettighetene i vassdragene. Stortinget vedtok å sette i gang utbyggingen 23. april 1956. Konsesjonene ble gitt i tidsrommet 1957 til 1964 og utbyggingsplanene ble endret underveis. Det er store fall og reguleringsmuligheter i Tokke- og Vinje vassdraget. Dette bidrar til en høy kraftproduksjon og reguleringen er med på å redusere skadeflommer.

Reguleringsområdet i Tokke-Vinje omfatter magasinene Songa, Totak, Ståvatn, Kjelavatn, Vesle Kjelavatn, Førsvatn, Langesæ, Bordalsvatn, Byrtevatn, Langeidvatn, Våmarvatn, Bitdalsvatn, Venemo, Vinjevatn, Hyljelihyl, Vatjern og Botnedalsvatn.

Konsesjon til bygging av Hogga kraftverk ble gitt i 1984. Bandak inngår ikke i revisjon av konsesjonsvilkår for Tokke-Vinjereguleringen.

Magasinene og kraftverkene er knyttet sammen med ca 108 km overføringstunneler og 32 dammer. Det er bygget steinfyllingsdam på Songa – en av Norges største med en høyde på 40 m og en lengde på ca 1000 m. Songa er en viktig innfallsport til Hardangervidda og til den kommunale eiendommen Berunuten.

For å kunne betjene anleggene i reguleringsområdet er det bygget ca 140 kilometer anleggsvei, som også gir innbyggere og tilreisende gode muligheter for friluftsliv. Det ble også deltatt i bygging og forsterking av ca 70 km offentlige veier.

Tokke-reguleringen omfatter en rekke større og mindre fiskevann. Hvert år settes det ut over 30 000 settefisk for å bedre produksjonen av fisk for allmennheten i området. Disse utsettingene blir regulert av Fylkesmannen i Telemark etter behov. Storørreten i Bandak og Tokkeåi er en av Telemarks viktigste storørretstammer. Bevaring av storørretstammen forventes å bli gitt høy prioritet i forbindelse med vilkårsrevisjonen.

Status for vilkårsrevisjonen

  • April 2006: Tokke og Vinje kommuner fremmer krav om vilkårsrevisjon
  • Juli 2007: NVE åpner for vilkårsrevisjon av Tokke-Vinjekonsesjonene
  • April 2008: Etter avtale med kommunene søker Statkraft om 2 års utsettelse på revisjonsdokumentet
  • Juni 2010: Tokke og Vinje kommuner oversender sitt endelige kravbrev til Statkraft
  • Oktober 2010: Statkraft starter ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi
  • Oktober 2010: Statkraft oversender utkast til revisjonsdokument til NVE
  • Juni 2012: Statkraft starter hydrologiske målinger i Bituåi og Kjelaåi
  • Juni 2012: Tokke og Vinje kommuner anmoder Statkraft om å avvente med å ferdigstille revisjonsdokument til ESA har behandlet klagen fra LVK og miljøorganisasjoner
  • Januar 2013: Statkraft oversender endelig revisjonsdokument til NVE

Nedlastinger

DokumentLink
Kravbrev fra Tokke og Vinje kommuner juni 2010 Kravdokument fra Tokke og Vinje kommuner 28. juni 2012
Revisjonsdokument for Tokke-Vinjereguleringen 2013 med vedlegg Tokke Vinje revisjonsdokument 2013
NINA rapport 862 Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011 NINA rapport 862
NINA rapport 721 Ferksvannsøkologiske undersøkelser i 2010 og videre fremdrift NINA rapport 721
NINA rapport 544 Stoørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer 2010 NINA rapport 544