Saksgang ved vilkårsrevisjon

Konsesjoner og vilkår regulerer forholdet til offentlig myndighet og allmennheten.

Initiativ til en vilkårsrevisjon kan tas av representanter for allmenne interesser som kommuner, frilufts- og naturvernorganisasjoner, grendelag og velforeninger. En vilkårsrevisjon regulerer ikke privatrettslige forhold som er/kan oppgjøres gjennom avtaler og skjønn.

Typiske tema som kan tas opp i en revisjon vil være:

 • Endring av eksisterende vilkår (f.eks fiskeutsettingsvilkår)
 • Nye vilkår (terskler, etterundersøkelser)
 • Minstevannføring i elver
 • Fyllingsrestriksjoner i magasiner
 • Opprydding

Gjeldende praksis og regelverk gir ikke anledning til å ta opp tema som:

 • Høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV)
 • Forhold knyttet til næringsinteresser
 • Lovpålagte vilkår
 • Avgiftssatser/næringsfond
 • Forhold knyttet til kraftledninger

Skissert saksgang

 • Representanter for allmenne interesser påpeker og begrunner krav overfor myndighetene – Norges vassdrags,- og energidirektorat (NVE)
 • NVE ber konsesjonæren (f.eks Statkraft) kommentere kravene og avgjør deretter om vilkårsrevisjon skal iverksettes
 • NVE ber konsesjonæren utarbeide et revisjonsdokument
 • Revisjonsdokumentet inneholder:
  • Oversikt kraftanlegg, konsesjoner, utførte tiltak, gitte erstatninger
  • Hydrologisk dokumentasjon
  • Erfarte skader og ulemper, utførte tiltak
  • Synspunkter på og kostnader ved foreslåtte tiltak
  • Kart, foto og andre typer vedlegg
 • NVE sender revisjonsdokumentet på høring til berørte parter
 • Konsesjonæren kommenterer høringsuttalelsene
 • NVE vurderer uttalelsene og avgir innstilling til Olje og energi departementet (OED), eventuelt med forslag til nye vilkår
 • OED, eventuelt regjeringen, avgjør revisjonen
 • Vedtatte vilkår iverksettes gjennom pålegg fra fagdirektoratene (NVE, Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen)