Røssåga

Røssågakraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke. Samlet installert effekt er på 420 MW, hvor Øvre Røssåga utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget, mens Nedre Røssåga utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen. Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder m3, og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbygging av Røssåga kraftverk berører Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommune. Utbyggingen i 1954 var knyttet opp mot drift av jernverket i Mo i Rana, alminnelig el-forsyning til 19 kommuner i Midt-Helgeland og elektrifisering av Nordlandsbanen. I 1960-årene kom i tillegg aluminiumsverket
i Mosjøen som en stor forbruker av kraft.

Stormyrbassenget

Mellom Røssvatn og havet er vannfallet utnyttet i to kraftverk, øvre og Nedre Røssåga. Mellom disse to kraftverkene ble det laget et kunstig basseng ved at ca 5000 da myr og skogsmark ble satt
under vann. Stormyrbassenget fungerer som inntaksmagasin for Nedre Røssåga kraftverk. Den tillatte regulerings høyden er 6 meter, men ved å tilpasse vannforbruket i de to kraftverkene holdes
vannstanden til enhver tid så stabil som mulig – særlig i fuglenes hekketid. Dette av hensyn til de 115 fuglearter og naturmiljøet rundt Stormyrbassenget. De gode næringsforholdene sammen med den
stabile vannstanden er også med på å gjøre Stormyrbassenget til en av de fineste våtmarkslokaliteter i Nordland.

Status for vilkårsrevisjonen

  • Høst 2004: Møter og befaringer med kommunene
  • Mars 2005: Kommunene sendte inn sine krav
  • Mai 2007: NVE åpner for vilkårsrevisjon. Leirelva nedenfor Bjerka kraftverk skal tas med. Arbeidet med Vannområdeplan starter, Røssåga tas med i planområdet.
  • Høsten 2007: Statkraft har startet planarbeid med å rehabilitere og eventuelt utvide Nedre Røssåga kraftverk. Ber om en samordning med vilkårsrevisjonen.
  • Vinter /vår 2008: NVE innstiller på at vilkårsrevisjonen og rehabiliteringen av Nedre Røssåga kraftverk samordnes. Vil komme tilbake til hvilke lovverk som skal benyttes og hvordan revisjonsdokumentet skal utformes.
  • 2009: Statkraft bestemmer seg for å rehabilitere tre aggregater i Nedre Røssåga. Avgjørelse om eventuell utvidelse med nytt aggregat utsettes til 2011.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Røssåga (Hemnes, Hattefjell, Grane, Vefsn) 4,3MB .PDF
Røssåga miljøstatusark 2006 0,3MB .PDF