Aura

Konsesjonen for Aursjøreguleringen ble gitt i 1953, med ytterligere utvidelse i 1959. Aura kraftstasjon ble satt i drift i perioden 1953-1956.

Gjennomsnittlig årlig produksjon er på 1791 GWh, tilsvarende forbruket til rundt 90 000 norske hustander. Hovedmagasinene er Aursjøen og Osbumagasinet. I tillegg nyttes to mindre magasiner – Holbuvatnet og Reinsvatnet.

Elva Aura som tidligere rant fra Aursjøen, ned gjennom Eikesdalen og ut i Eikedalsvatnet, er stoppet med en dam (demning) i Aursjøen. Ved hjelp av tunneler blir vann fra åtte-ni sidebekker til Aura samlet i en såkalt «takrenne» og ført til Aursjøen som ved oppdemning flyter sammen med Gautsjøen. Vann fra Aursjømagasinet føres gjennom en ca 5 km lang tunnel over til Osbumagasinet. Derfra blir vannet brukt i Osbu kraftverk før det havner i Holbuvatnet.

Litledalselva kom tidligere fra Osbuvatnet, avløpet blir tatt inn i kraftverkssystemet i Holbuvatnet som er inntaksmagasin for Aura kraftverk. Herfra føres vannet gjennom en 16 km lang tunnel med tverrsnitt som en jernbanetunnel ned til fordelingskammeret. Der fordeles vannet på rør som fører ned til de syv turbinene inne i kraftstasjonen. Etter at vannet er brukt til kraftproduksjon, strømmer det ut i Sunndalsfjorden.

Status for vilkårsrevisjonen

  • 2003: Første kontaktmøte med kommunene. Enighet om at kommunene samordner sine krav
  • Høst 2004: Felles befaring og åpne møter med kommunene og interesseorganisasjoner. Felles kravbrev fra kommunene
  • Juni 2005: NVE åpner for vilkårsrevisjon og ber Statkraft utarbeide revisjonsdokument
  • Februar 2006: Revisjonsdokumentet sendes ut på høring. NVE oversender Statkraft høringsuttalelsene og ber om at to fagtemaer (laks i Aura og villreinstrekk over Aursjøen) utredes nærmere.
  • Våren 2007: Vanndirektivarbeidet i Møre og Romsdal starter opp. Søkes samordnet med vilkårsrevisjonen
  • November 2007: Fagrapporter oversendes NVE som igjen sender dem ut på høring
  • Juni 2008: NVE ber om at Statkraft utreder nytt kraftverk i Eikesdalen basert på minstevannføringskravene
  • September 2009: NVE arrangerer sluttbefaring og åpent møte. Siste mulighet for innspill fra høringsinstansene
  • April 2010: Statkraft oversender sine sluttkommentarer og utredning om kraftverk i Eikesdalen. NVE starter arbeidet med sin innstilling til OED

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Aura 3MB .PDF
Revisjonsdokument Aura 13,6MB .PDF
Laksen tilbake til Aura - NINA rapport 1,8MB .PDF
Om villrein - NINA rapport 3,8MB .PDF
Foredrag Aurautbygging - Arve Tvede 2,2MB .PDF
Kommentarbrev til NVE 29.04.2010 11,8MB .PDF
Auravassdraget miljøstatusark 2008 0,4MB .PDF
Litledalselva miljøstatusark 2008 0,5MB .PDF