Viermyr kraftverk og Austdøla kraftverk

Utbygging av Viermyr og Austøla kraftverk er foreløpig beregnet å kunne gi en største samlet årsproduksjon på ca 36 GWh, til en byggekostnad på ca 3,6 kr/kWh. Byggetid er på cirka to år.

Prosjektet har flere positive innvirkninger på miljøet som større og jevnere vintervannsføring, noe som igjen vil være et viktig bidrag til å opprettholde livskraftige stammer av laks og sjøaure i Austdøla.

Utbyggingsplanene som foreslås i meldingen grenser opp til Lang-Sima utbyggingen, og går ut på å nytte restvannføringen videre nedover i Austdalen til ny kraftproduksjon. Det foreslås etablering av et magasin i Austdølvatnet (kote 907). Fallet herfra og ned til kote 180 i Austdøla er planlagt utnyttet i to trinn, ved bygging av kraftverkene Viermyr og Austdøla. For Austdøla kraftverk er det sett på tre alternative stasjonsplasseringer.

Det forutsettes etablert et magasin i Austdølvatnet på ca 1,6 Mm³, dette vil sikre en større og jevn vintervannføring i Austdøla nedstrøms kraftverksutslippet. Økningen kan bli mer enn det dobbelte av dagens lavvannføring på de tørreste vinterdagene, og for rogn og yngel på anadrom strekning i Austdøla, vurderes dette å være et viktig bidrag til å opprettholde livskraftige stammer av laks og sjøaure i Austdøla.

Viermyr kraftverk

Vannvei for kraftverket blir med boret sjakt fra Austdlølvatnet med overgang til GUP rør i horisontal tunnel på ca 200 m frem til kraftstasjonen.
Selve kraftstasjonen plasseres i dagen ved tunnelportalen. Til stasjonen må det bygges ny permanent vei på ca 150 m og ny jordkabel eller luftledning av ca samme lengde.

Austdøla kraftverk

Inntaket til Austdøla kraftverk blir nedstrøms Viermyr kraftverk, nedenfor samløpet med elva fra Grasbotn. Nærmere bestemt ca kote 740 like nedenfor gammelt riggområde fra Eidfjord-utbyggingen. Øverste100 meter av vannveien er planlagt som boret sjakt gjennom første fjellrygg og ned til veien.  Herfra blir det overgang til nedgravd rør som følger tett inntil dagens vei. Med unntak av en kortere strekning med særlig bratt terreng mellom kote 520 og kote 430 hvor røret blir lagt i dagen, blir røret videre nedover mot de to nederste alternativene lagt i grøft. Alle tre kraftstasjonsalternativ vil bli relativt like i utførelse men vil få forskjellig ytelse på henholdsvis 5,0, 8,5 eller 9,2 MW.

For alle alternativ må det bygges ny permanent vei samt jordkabel eller luftledning på mellom 100 til 400 meter.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Brosjyre - Viermyr og Austdøla kraftverk 0,8MB .PDF
Melding - Viermyr og Austdøla kraftverk 2,4MB .PDF