Nedre Røssåga kraftstasjon

Statkraft rehabiliterer og utvider Nedre Røssåga vannkraftverk i Hemnes kommune, Nordland. Tre eksisterende aggregat rehabiliteres for nye 50 år. I tillegg bygges en ny kraftstasjon med ett aggregat på 225 MW.

Betydelig verdiskaping

Utbyggingen vil gi samfunnet en verdiskaping på totalt rundt 2,5 milliarder kroner, hvorav ca. en tredjedel vil være lokalt og regionalt.

Statkraft bruker mange lokale leverandører i arbeidet med nye Nedre Røssåga. Den største er firmaet LNS, og kontrakten er på 700 millioner. Det er dessuten mange norske leverandører av elektrisk og mekanisk utstyr, selv om mye av tilvirkningen skjer i utlandet.

Skatteinngangen til kommunene øker med tre millioner pr. år når anlegget kommer i drift fra 2016.

Positivt for fiske

Når Statkraft rehabiliterer Nedre Røssåga kraftverk, øker kraftproduksjonen samtidig som forholdene for laks og sjøørret forbedres. En ny omløpsventil vil sikre minstevannsføring i Røssåga. Statkraft gjør også betydelige tiltak i vassdraget for å bedre oppvekstforholdene for laks og sjøørret.

Blant annet flyttes utløpet fra det nye kraftverket høyere opp i elven. En strekning på 600 meter som har hatt redusert vannføring, vil nå få høy og jevn vannføring. Denne strekningen utgjør 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssågavassdraget.

For å sikre at det alltid er vannføring på denne strekningen, er utløpstunnelene fra den nye og den gamle kraftstasjonen knyttet sammen. Hvis ett anlegg er ute av drift, kommer det vann fra det andre anlegget.

Statkraft tilpasser også elveløpet slik at det er optimalt for fisk. Det anlegges steinstrukturer som skal fordele vannstrømmen, redusere vannhastigheten og skape gode gyte- og oppvekstområder. Elveprofilen designes for å minimere risiko for stranding av fisk.

Beskjedne miljøvirkninger

Utbyggingen involverer ingen nye reguleringer og består i hovedsak av tunnel- og fjellanlegg som blir lite synlige i terrenget.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Brosjyre Nedre Røssåga kraftverk, PDF dokument 0,7MB .PDF
Informasjonsmagasin Nedre Røssåga og Kjensvatn 1,1MB .PDF