Statkraft utreder ny bru for avvikling av anleggstrafikk

Statkraft vil legge fram planer for ny bru over Uvdalselva like nedstrøms Rødbergdammen, med ny av- og påkjøring mot Fylkesvei 40. Dette gjøres for å imøtekomme de sterke ønskene fra Nore og Uvdal kommune og Statens vegvesen om å unngå transport via Rødberg sentrum.

Det har vist seg vanskelig å få til en god og trafikksikker løsning med anleggstrafikk på Fylkesvei 120. Spesielt er strekningene forbi Rødberg stasjon og messebygningen utfordrende. Messebygningen er i dag et kommunalt hybelhus og er av kommunen omtalt som bevaringsverdig. Behovet for utbedringer av Fylkesvei 120 ville vært betydelige.

For Statkraft er det viktig å finne en løsning som dekker alle transportbehov både i anleggsperioden og driftsperioden for kraftverket på en sikker måte. En ny bru vil være en god løsning, både med tanke på sikkerhets- og arealsituasjonen, men også av hensyn til drift av kraftverkene både i anleggstiden og i driftsperioden.

Bruløsningen ble fremlagt på et møte mellom Nore og Uvdal kommune, Statens vegvesen og Statkraft 15.6.2015. En ny bru vil ikke eliminere all anleggstrafikk via Rødberg sentrum. Det må påregnes noe anleggstrafikk ifm inntransport av anleggsmaskiner for første del av anleggsfasen, samt annen trafikk som med person- og varebiler i anleggstiden for øvrig, men denne trafikken vil ikke medføre behov for tiltak på fv 120.

Transportløsningen vil være en del av detaljplan for miljø og landskap som er under utarbeidelse. Detaljplanen skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte. Detaljplanen vil bli sendt på offentlig høring