NVE godkjenner Detaljplan for miljø og landskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner i vedtak av 4. mai 2016 Statkrafts detaljplan for bygging av nytt Nore 1 kraftverk.

Detaljplanen ble sendt til NVE for behandling sommeren 2015, og var i løpet av samme høst gjennom en offentlig høring. Det har vært stor interesse rundt planene, og NVE mottok mange høringsuttalelser. Godkjenningsvedtaket kan lastes ned fra denne nettsiden, naboer og berørte grunneiere vil i tillegg få vedtaket tilsendt i eget informasjonsbrev.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE foretrekker elektronisk oversendelse til e-postadresse nve@nve.no.

Det planlegges for oppstart av anleggsarbeidene sommeren 2017. Dette forutsetter imidlertid at Statkraft i løpet av vinteren 2016/2017 beslutter at planene skal gjennomføres. En viktig forutsetning for beslutningen vil være at Statnett har avklart teknisk løsning for sentralnettet på Nore.

Nedlastbare filer

Tittel Størrelse Type
Godkjenning av detaljplan for Nytt Nore I 1,1MB .PDF