Detaljplan under utarbeidelse for Nore I-prosjektet

27.04.2015 | nyheter

Rødbergdammen

I april var Rødbergdammen nedtappet for inspeksjoner og vedlikehold. Anledningen ble benyttet til undersøkelser for det nye kraftverket.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil med bakgrunn i gjeldende reguleringskonsesjon følge opp planlegging, bygging og drift av det nye Nore I-kraftverket. Statkraft vil utarbeide detaljerte planer for landskap og miljø som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte.

NVE er planmyndighet i prosjektet, og arealplanen for anleggsarbeidet skal behandles og godkjennes som en del av detaljplanen.

Det pågår en rekke aktiviteter og prosesser som til sammen vil danne noe av underlaget til detaljplanen fra Statkraft, og noen av disse nevnes her.

Statkraft har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelser etter forurensningsloven. Søknaden omhandler blant annet ny utfylling i Rødbergdammen, støv og anleggsstøy. Det forventes at søknaden er ferdig behandlet før sommeren.

Det utarbeides en transportplan for prosjektet. Transportplanen vil blant annet omhandle dagens trafikksituasjon og konsekvenser som følge av anleggstrafikken, samt foreslå tiltak for å opprettholde eller forbedre trafikksikkerheten for alle brukere av veiene. Transportplanen vil bli presentert for kommunen og veimyndighetene før sommeren.

Statkraft ønsker at alle anleggsfunksjoner, herunder boligrigg for anleggsarbeidere, konsentreres for å redusere prosjektets arealutstrekning og for å redusere trafikk på offentlig vei mellom anleggsfunksjoner. Statkraft er derfor i dialog med kommunen om mulighetene for bruk av deler av friluftsområdet som midlertidig anleggsareal. Statkraft er også i dialog med kommunen om hvilke konsekvenser det vil ha dersom hyblene i Stasjonsveien 11 («Messa») ikke kan brukes i anleggsperioden.

Som mange har lagt merke til, var Rødbergdammen nedtappet en periode i april. Nedtappingen var nødvendig av flere årsaker, blant annet for å gjennomføre vedlikeholdsarbeider og inspeksjoner av kraftstasjonen og vannveier, samt for å gjøre nødvendige undersøkelser i forbindelse med nytt kraftverk.

Det er ikke planlagt flere nedtappinger av hensyn til utbyggingen før mot slutten av byggetiden, når gamle og nye tunneler skal kobles sammen.

Statkraft planlegger å sende detaljplanen til NVE i løpet av sommeren 2015. NVE vil sende detaljplanen på offentlig høring og kommunen, berørte grunneiere og andre som ønsker det vil få muligheten til å uttale seg om denne. Detaljplanen vil også bli lagt ut på utbyggingsprosjektet nettside www.statkraft.no/nore.