Detaljplan for miljø og landskap

Detaljplan for miljø og landskap for nytt Nore I kraftverk er nå sendt til NVE for behandling. Detaljplanen er sendt på offentlig høring med høringsfrist 14. oktober 2015.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal med bakgrunn i gjeldende reguleringskonsesjon følge opp planlegging, bygging og drift av nytt kraftverk. Statkraft har derfor utarbeidet detaljert plan for landskap og miljø og planen skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte. Planen er nå sendt til NVE og omfatter anlegget og alle hjelpeanlegg som ny adkomstveg, ny bru, håndtering av tunnelmasser mv. I tillegg beskriver planen hvordan anleggsarbeidet er planlagt utført og hvilke konsekvenser dette kan ha på omgivelsene.

NVE har sendt detaljplanen på offentlig høring og alle som ønsker det vil få muligheten til å uttale seg om denne. Høringen vil bli utlyst i lokalaviser, i tillegg blir det sendt brev direkte til relevante myndigheter, berørte grunneiere, nære naboer og andre interessenter. Detaljplanen med vedlegg kan lastes ned fra denne internettsiden.

Eventuelle merknader til planen kan sendes til:

NVE Region Sør
Postboks 2124
3103 Tønsberg

eller som epost til:

rs@nve.no

NVE har satt høringsfristen til 14. oktober 2015.

Dersom det er ønskelig med en papirversjon av detaljplanen kan Statkraft kontaktes på thomas.riddervold@statkraft.no.