Nøkkeltall

Statkraft AS konsernEnhet201520142013
         
Fra resultatregnskapet        
Brutto driftsinntekter Mill. kr 53 094 52 254 49 564
Driftsresultat Mill. kr 3 814 13 560 13 002
Resultat før skatt Mill. kr - 821 7 937 2 511
Resultat etter skatt Mill. kr - 2 369 3 892 208
Underliggende drift1        
Netto driftsinntekter Mill. kr 19 255 20 602 20 545
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA Mill. kr 10 169 12 132 12 444
Driftsresultat Mill. kr 6 815 9 111 9 589
Fra balansen        
Eiendeler Mill. kr 176 905 167 817 153 687
Egenkapital Mill. kr 88 340 88 059 71 107
Rentebærende gjeld Mill. kr 44 606 36 744 40 377
Fra kontantstrøm        
Netto likviditetsendring fra virksomheten Mill. kr 8 639 6 898 8 106
Likvide midler Mill. kr 9 056 12 663 7 685
Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr 15 200 14 200 14 200
Finansieringsstørrelser        
Rentebærende gjeldsgrad % 33,6 29,4 36,2
Egenkapitalandel % 49,9 52,5 46,3
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A-
Langsiktig rating - Moody’s   Baa1 Baa1 Baa1
Nøkkeltall2        
Produksjonskostnad vannkraft Øre/kWh 8,1 7,8 7,5
Produksjon, virkelig TWh 56,3 56,0 55,9
Installert kapasitet MW 17 758 17 161 16 630
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 13,1 13,5 13,3

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter
2 Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Resultatregnskap 0,3MB .XLSX
Balanse 0,3MB .XLSX
Kontantstrøm 0,3MB .XLSX