Esmeralda SHP

Esmeralda SHP

Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft.
Produksjon: 128,6 GWh
Effekt: 22,2 MW